SSMR Logo SSMR Demande d'Adhésion

Congrès

Kongresse Aufmacherbild

Women's Health Kongess


17e Women’s Health Congress

NOUVELLE DATE - 2 et 3 février 2022

Kultur & Kongresshaus Aarau
Schlossplatz 9
5000 Aarau

Online Blockkurs Gynäkologische Endokrinologie & Reproduktionsmedizin


Datum: 13. Oktober 2021

2022 IFFS 24th World Congress in Athens, Greece


April 3 - 6, 2022